องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต ให้ รองนายก อบต อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต สถานที่จัดตั้ง หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 19 พ.ย. 2561 ]380
202 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 16 พ.ย. 2561 ]241
203 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 16 พ.ย. 2561 ]223
204 วิสัยทัศน์ นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]259
205 หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]227
206 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 12 ต.ค. 2561 ]218
207 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ต.ค. 2561 ]209
208 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 10 ก.ย. 2561 ]249
209 ประกาศราคากลางงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรหมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 26 ก.ค. 2561 ]248
210 ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]219
211 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]221
212 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]222
213 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 5 มิ.ย. 2561 ]218
214 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]202
215 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]219
216 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 28 มี.ค. 2561 ]278
217 เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 13 มี.ค. 2561 ]302
218 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/แจ้งยกเลิกกิจการ [ 15 ก.พ. 2561 ]288
219 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 199,400.-บาท [ 8 ก.พ. 2561 ]286
220 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร [ 26 ม.ค. 2561 ]215
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding [ 22 ม.ค. 2561 ]275
222 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 12 ม.ค. 2561 ]224
223 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]228
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]272
225 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]232
226 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]221
227 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]248
228 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2561 ]214
229 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [ 3 ม.ค. 2561 ]225
230 ช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]220
231 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ม.ค. 2561 ]204
232 ประมวลจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2560 ]220
233 ประกาศประมวลจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2560 ]206
234 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปิดประกาศประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ปี 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]230
235 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]314
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 มิ.ย. 2560 ]226
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2559-2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]211
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 9 มิ.ย. 2560 ]243
239 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 9 มิ.ย. 2560 ]285
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]212
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8