องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรทั่วไปที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอเชิญรวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 และ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝ่อย พ.ศ.2560 โดยร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2561 ตามแบบแสดงความคิดเห็นของประชนต่อร่างข้อบัญญัติฯ รายละอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง www.huanong.go.th , Line อบต.หัวหนอง และ Facebook อบต.หัวหนอง ตามช่วงเวลาที่กำหนด


    เอกสารประกอบ

เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง