องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ อบต.หัวหนอง

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ี่ได้รับแจ้งการประเมิน

2. ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

    เอกสารประกอบ

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง