องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


(ร่าง) ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ประกอบกิจการภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวหนอง ในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

    เอกสารประกอบ

(ร่าง) ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง