องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่จะได้รับผลกระทบจากการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขอเชิญรวมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ เรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 โดยร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. – 9 ก.ย. 2561 ตามแบบแสดงความคิดเห็นของประชนต่อร่างข้อบัญญัติฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง www.huanong.go.th , Line อบต.หัวหนอง และ Facebook อบต.หัวหนอง ตามช่วงเวลาที่กำหนด

    เอกสารประกอบ

ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง