องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]252
162 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]204
163 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]212
164 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี [ 15 ม.ค. 2563 ]114
165 ประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]248
166 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]215
167 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]219
168 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]260
169 มอบอำนาจผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2562 ]227
170 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ธ.ค. 2562 ]249
171 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 31 ต.ค. 2562 ]225
172 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 ต.ค. 2562 ]225
173 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 31 ต.ค. 2562 ]241
174 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2562 ]204
175 รายงานสรุปผลการทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) [ 12 ต.ค. 2562 ]249
176 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]197
177 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 28 มิ.ย. 2562 ]327
178 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]220
179 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]213
180 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]202
181 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2 [ 19 มี.ค. 2562 ]263
182 ร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 มี.ค. 2562 ]248
183 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2562 [ 24 ก.พ. 2562 ]239
184 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ก.พ. 2562 ]214
185 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]243
186 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]200
187 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]189
188 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]252
189 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]251
190 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ม.ค. 2562 ]218
191 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2562 ]253
192 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ม.ค. 2562 ]211
193 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ม.ค. 2562 ]265
194 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]268
195 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]252
196 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ [ 4 ม.ค. 2562 ]229
197 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]205
198 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ม.ค. 2562 ]209
199 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น [ 25 ธ.ค. 2561 ]228
200 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ฉบับแก้ไข [ 25 ธ.ค. 2561 ]217
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8