องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเล้วสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2565 ]175
82 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2565 ]76
83 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]65
84 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]76
85 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองแจ้งกำหนดการเปิดเรียนตามประกาศที่แนบมาดังนี้ค่ะ [ 25 มี.ค. 2565 ]205
86 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]210
87 รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 26 ม.ค. 2565 ]42
88 เรื่องรับโอนพนัหงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 17 ม.ค. 2565 ]310
89 ์ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 14 ม.ค. 2565 ]277
90 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2565 ]59
91 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 11 ม.ค. 2565 ]73
92 ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]68
93 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 7 ม.ค. 2565 ]33
94 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]279
95 ยกเลือกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบคำขอใบอนุญาตประปอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาตอื่นๆตามกฎหมายกำหนด [ 1 ต.ค. 2564 ]236
96 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]272
97 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]292
98 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]331
99 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]251
100 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]237
101 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือนิติบุคคล เพื่อการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]311
102 ยกเลิกการใช้สำเบาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 30 ก.ย. 2564 ]330
103 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ [ 29 ก.ย. 2564 ]336
104 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรายงานการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด (ทส2) [ 13 ก.ค. 2564 ]31
105 รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]230
106 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านไผ่ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]191
107 เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 30 เม.ย. 2564 ]234
108 โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]276
109 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขาบ้านไผ่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]177
110 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ปี2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]322
111 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]233
112 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]265
113 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด [ 10 มี.ค. 2564 ]244
114 วันที่ 9/03/64 ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตัวอาคาร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 มี.ค. 2564 ]247
115 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) [ 4 มี.ค. 2564 ]222
116 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]232
117 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ไปบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 [ 27 ก.พ. 2564 ]299
118 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]238
119 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 10 ก.พ. 2564 ]219
120 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย [ 9 ก.พ. 2564 ]223
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8