องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
รายงานการประชุมสภา
ลานกีฬาและสนามกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงานพัสดุ
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเตรียมสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัส Covid 2019 ณ บริเวรอ...
       วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเตรียม...
 
  ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเตรียมสถานที่กักกันกลุ่มเสี...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มีน...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ...
  ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการ...
  นโยบายจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.หัวหนอ...
  ปรับปรุงถนนเกรดหน้าผิวถนนให้เรียบเพื่อใช้ในการสัญจ...
  ทำกิจกรรม 5 ส. เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ร่วมกับพนักงาน ล...
  ประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบร...
  เข้าร่วมประชุมสืบเนื่องจาก ผวจ. มีภารกิจเรื่องด่วน...
  ทีมงานสาธารณสุขปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ ...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้