องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
รายงานการประชุมสภา
ลานกีฬาและสนามกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงานพัสดุ
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2564
       สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)  ประจำปี  2564 เพื่อประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการดูแลตนเอง และวิธีการดูแลส...
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโร...
  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลล...
  โครงการ พัฒนาศักยภาพทั้งครูผู้ดูเด็ก ด้านอนามัยเด็...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโร...
  งานฌาปนกิจ คุณแม่ ทองใบ ทองดี ณ วัดสนวนวารีพัฒนารา...
  โครงการวิสาขะบูชา 64 โดยมีนาง นางสุภาพร สายสุด ปลั...
  งานบุญประจำปี นมัสการปิดทอง วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ป...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมเกียรติ หม...
  โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น...
  มอบหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านหนองนาวัว หมู่ 3 ตำบลหัว...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้