องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี
       คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองนำโดยท่านนายกสมทรรศน์ หมื่นแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการฝ...
 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม และความส...
  โครงการเสริมสร้างความซื่อัตย์สุจริตในการต่อต้านการ...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประ...
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค...
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน อง...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ส่งเสริมการ...
  โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
  โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ...
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2561
  องค์การบริหารสว่นตำบลหัวหนองดำเนินการจัดโครงการฝึก...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้