องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]209
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]240
3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]212
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]215
5 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]205
6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]242
7 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]203
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]205
9 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]205
10 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]198
11 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]193
12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]196
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]199
14 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]196
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]196
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]197
17 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]205
18 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]234
19 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]224
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]190
 
หน้า 1|2