วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้งเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศพด.อบต.หัวหนองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศพด.อบต.หัวหนอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯอบต.หัวหนอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง