วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายถนนมิตรภาพสายเก่าบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อเขตตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการงานลงท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงจากข้างครัวค้ำคูณ ถึงหน้าสวนนางดวงจิตร ประชากูล สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 45 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดี ไปทางวัดบูรณสิทธิ์ (ต่อจากโครงการเดิม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง