วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงจากสามแยกโนนงิ้ว ซอย 2 ถึงหน้าบ้านนายอุดม มาศรีและนางนงคราญ ไธประสงค์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านเขตตำบลหัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงจากหน้าบ้านนายไพบูลย์ โพธิ์อุดม ไปทางบ้าน นายทองม้วน ไสยกิจ (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ) นมถุงฯ จำนวน 92 วันทำการ นมกล่อง (ช่วงปิดเทอม) จำนวน 11 วัน รวมทั้งสิ้น 103 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแฟ้มห่วง 3 นิ้ว ขนาด A4 จำนวน 48 แฟ้ม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 (สายด้านทิศใต้หมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมเทศบาลเมืองบ้านไผ่) ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายกิตติ อำไพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนางจารุวรรณ นนทะเสน ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง