องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]40
2 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]35
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]179
4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]175
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]264
6 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]259
7 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสว่นตำบล การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]250
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]246
9 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]250
10 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]250
11 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 23 ธ.ค. 2563 ]243
12 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]279
13 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]242
14 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]277
15 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]301
16 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]249
17 ประกาศประมวลจริยธรรม 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]293
18 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]286
19 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]319
20 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]290
21 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]250
22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]233
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]230
24 รายงานการรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 8 มิ.ย. 2563 ]240
25 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]231
26 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (2) [ 8 พ.ค. 2563 ]232
27 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (1) [ 8 พ.ค. 2563 ]227
28 รายงานการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]223
29 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]259
30 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]265
31 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]221
32 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2563 ]227
33 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2563 ]220
34 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]222
35 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 มี.ค. 2563 ]215
36 ตอบรับโอน ต.นักวิชาการศึกษา [ 10 มี.ค. 2563 ]221
37 สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 9 มี.ค. 2563 ]224
38 รายงานการบรรจุแต่งตั้ง ต.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 6 ก.พ. 2563 ]211
39 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]222
40 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]226
 
หน้า 1|2