องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]129
2 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]122
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]206
4 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]209
5 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสว่นตำบล การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]198
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]201
7 ประกาศแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]195
8 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]203
9 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน [ 23 ธ.ค. 2563 ]199
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]226
11 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานสว่นท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]200
12 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]223
13 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]235
14 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]199
15 ประกาศประมวลจริยธรรม 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]224
16 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]220
17 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2564 [ 17 ธ.ค. 2563 ]250
18 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]235
19 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]203
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]190
 
หน้า 1|2|3