องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]0
2 คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]60
3 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]49
4 คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]46
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 9 ก.พ. 2565 ]199
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 8 ก.พ. 2565 ]151
7 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด [ 13 ม.ค. 2565 ]250
8 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]175
9 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]243
10 คู่มือมาตรฐานงานการเงิน [ 11 มี.ค. 2564 ]193
11 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีป้าย 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]218
12 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]230
13 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]231
14 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีป้าย [ 9 มิ.ย. 2563 ]255
15 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]206
16 การแก้ไขค่ำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง [ 24 ม.ค. 2563 ]190
17 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน [ 20 ม.ค. 2563 ]230
18 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]196
19 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 18 ธ.ค. 2562 ]194
20 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2562 ]238
21 ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 12 พ.ย. 2562 ]194
22 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2562 ]242
23 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]237