องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]
2 คู่มือมาตรฐานงานการเงิน [ 11 มี.ค. 2564 ]
3 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีป้าย 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]
4 คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สำนักปลัด [ 10 มี.ค. 2564 ]
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]
6 คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]
7 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]
8 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีป้าย [ 9 มิ.ย. 2563 ]
9 ขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]
10 การแก้ไขค่ำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง [ 24 ม.ค. 2563 ]
11 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน [ 20 ม.ค. 2563 ]
12 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]
13 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 18 ธ.ค. 2562 ]
14 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2562 ]
15 ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 12 พ.ย. 2562 ]
16 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2562 ]
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]