องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ออกบริการประชาชนนอกสถานที่  ระหว่างวันที่  22 - 28  กุมภาพันธ์  2562  โดยออกให้บริการ  รับชำระภาษี  รับชำระค่าทิ้งขยะ  บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ  รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  และงานบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ อบต.หัวหนอง