องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


องค์การบริหารสว่นตำบลหัวหนองดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามัค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


องค์การบริหารสว่นตำบลหัวหนองดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ  วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬมณี  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  19 -20  มิถุนายน  2561