องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 นำโดย นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 


วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565

นำโดย นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฎิญาณตน

เพื่อแสดงความจงรักภักดัต่อ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ เป็นการนสร้างวัฒน์ธรรม องค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่อยงานมีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30