องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2023-09-18
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-17
2023-07-26
2023-07-25
2023-06-28
2023-06-27
2023-06-26