องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มีนโยบายจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.หัวหนอง ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019


วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มีนโยบายจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.หัวหนอง ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019 เพื่อแบ่งเบาภารผู้ปกครอง คือจัดทำอาหารกลางวันและนำส่งเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 6 หมู่บ้านของตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30