องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเตรียมสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัส Covid 2019 ณ บริเวรอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเตรียมสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัส Covid 2019 ณ บริเวรอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30