องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2564 และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ตำบลหัวหนอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5


วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2564 และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ตำบลหัวหนอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2022-09-26
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-30