องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2564


สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)  ประจำปี  2564 เพื่อประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการดูแลตนเอง และวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)