องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้มอบ เกียรติบัตร โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

รายชื่อแบ่งเป็นหมู่ดังนี้

หมู่ที่1 นายนริศ วัฒนกุล

หมู่ที่2 นายหมุน มึดสม

หมู่ที่3 นายนริศ วัฒนกุลกิตติ์

หมู่ที่3 นายแพรว ขวาลา

หมู่ที่4 นางนวลฉวี ป่าโพธิ์ชัย

หมู่ที่5 นายทองนาค สิมสา

และ หมู่ที่6 นายหมั่น ผันอากาศ