องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการอบรมเพิ่มความรู้สู่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563


โครงการอบรมเพิ่มความรู้สู่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 เป็นโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้ชุมชนได้เรียนรู้รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นการช่วยลดขยะต้นทางของครัวเรือน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน