องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th


 


โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผมกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมเปิดโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผมกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น