องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น


โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

วัน/เดือน/ปี

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

เวลา

สถานที่

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บ้านหัวหนอง

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ที่ทำการกำนันหัวหนอง

๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บ้านโนนงิ้ว

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บ้านหนองนาวัว

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บ้านโนนข่า

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บ้านหนองร้านหญ้า

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

บ้านโนนไผ่

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ศาลาประชาคม

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

ชุมชนศรีบุญเรือง , ชุมชนบ้านข่าพัฒนา, ชุมชนหมู่ ๔ พัฒนา, ชุมชนโพธิ์สวรรค์,

ชุมชนปอบิด

-

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

ณ  ศาลาวัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง

     เอกสารประกอบ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง