องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


นำโดย นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน

    รายละเอียดข่าว

นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมกับ  ผู้ช่วยผู้บริหาร   พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ  ชาติ  ศาสนา  พระมาหากษัตริย์        เป็นการนสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่อยงานมีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี    เอกสารประกอบ

นำโดย นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง