องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]129
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]130
3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]132
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]131
5 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]130
6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]128
7 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]132
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]128
9 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]130
10 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]124
11 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]122
12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]127
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]121
14 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]126
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]127
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]123
17 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]122
18 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]124
19 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]117
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]121
 
หน้า 1|2