องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]241
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]270
3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]242
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]247
5 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]237
6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]276
7 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]231
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]235
9 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]236
10 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]227
11 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]223
12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]226
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]230
14 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]226
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]229
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]229
17 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]238
18 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]269
19 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]257
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]221
21 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]206
22 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]213
23 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]207
24 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]208
25 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]208
26 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]203
27 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]199
28 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]207
29 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]209
30 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]209
31 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]202
32 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]216
33 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]204
34 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]209