องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]39
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]203
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]222
4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]204
5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]206
6 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]197
7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]224
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]195
9 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]197
10 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]198
11 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]191
12 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]185
13 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]190
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]186
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]189
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]189
17 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]192
18 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]198
19 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]212
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]205
 
หน้า 1|2