องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]0
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]246
3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]274
4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]250
5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]254
6 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]242
7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]283
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]235
9 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]244
10 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]240
11 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]230
12 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]228
13 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]232
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]235
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]232
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]234
17 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]236
18 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]243
19 11.แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]275
20 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]263
21 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]227
22 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]210
23 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]218
24 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]212
25 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]213
26 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]212
27 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]209
28 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]203
29 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]219
30 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]215
31 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]216
32 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]207
33 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]222
34 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]208
35 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]213