องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]
2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]
3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]
4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]
5 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]
6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]
7 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]
8 แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]
9 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]
10 แผนงานเคหะและชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]
11 แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]
12 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]
13 แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]
14 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]
15 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]
16 แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]
17 แผนงานงบกลาง [ 30 พ.ย. 542 ]