องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 
                  “  ภายใน  5  ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองจะพัฒนา
    เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
    สังคมปลอดภัย 

ใส่ใจสุขภาพ

  พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำสะอาดน่าชม
  สะดวกการคมนาคม ให้มาเยี่ยมชมเทคโนโลยี
  มีการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อศักดิ์ศรี อบต.หัวหนอง ”

 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 
 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  และเศรษฐกิจ

 

2.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  แบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

4.  สร้างและซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ำ  การผังเมือง

 

5.  ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสวัสดิการสังคมของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการอนุรักษ์       วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

7.  ส่งเสริมระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีกับองค์กร  และชุมชน

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 

1.  หมู่บ้าน / ชุมชนในตำบลน่าอยู่  รักษาสมดุลธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 

2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีอาชีพและรายได้พอเพียง

 

3.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว

 

4.  พัฒนาคน  สังคม  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  และเจริญก้าวหน้า

 

5.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  รวมทั้งตอบสนองต่อการ
      พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลในการบริการประชาชน