องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
 

         ในอดีตการที่ผ่านมามีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านชื่อบ้านหัวหนอง บ้านนาวัวและบ้านโนนงิ้ว ได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันมีนามในเบื้องต้นว่าโนนงิ้ว  ได้ย้ายมาจากตำบลหัวนาคำ  ซึ่งหากจากที่นี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  4  กิโลเมตร  เหตุที่ย้ายมาเนื่องจากที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม     ซึ่งทราบจากการบอกเล่ามาว่าสภาพพื้นดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่างตัวเมือง  เส้นทางการคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นลักษณะหมู่บ้านปิด  เพราะสมัยนั้นเป็นป่าดงหนาทึบมาก  ฉะนั้นจึงอพยพเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเมืองเพื่อให้การไปมาติดต่อกับทางอำเภอสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ได้พิจารณาเห็นว่าในที่ปัจจุบันนี้มีทำเล       ที่เหมาะสมมีหนองน้ำใหญ่  (หนองนาวัว)  ได้อาศัยในการครองชีพไม่ขาดแคลนจึงได้เลือกเอาทำเลนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน  และได้ขนานนามชื่อบ้านตนเองให้สอดคล้องตามสภาพภูมิศาสตร์ว่าบ้านโนนงิ้ว (เพราะมีต้นนุ่นมาก)  และตามหลักฐานข้อมูลบ้านโนนงิ้ว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2452  ประมาณเวลาได้  95 ปี   ในเวลาต่อมา  นายชม  มาศรี  ได้ขอตั้งตำบลเพิ่มขึ้นโดยรวมเขตการปกครอง  6 หมู่บ้าน  คือ หัวหนอง – หนองนาวัว -   โนนงิ้ว –โนนไผ่ – โนนข่า - หนองร้านหญ้า  ชื่อว่า  ตำบลหัวหนอง  อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

 

 
*******************************************