องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.062-4614638
 

นางรพีพรรณ   นวลวิทยาพงศ์
นางสาวกานดา  เพียวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.085-3311704
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7591141
ว่าง

จ่าเอก  สุปชัย  นวลพุดชา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.088-5093347