องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.062-4614638
 
 
นางรพีพรรณ   นวลวิทยาพงศ์
จ่าเอก  สุปชัย  นวลพุดชา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
โทร.085-3311704
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.088-5093347
นางสาวกานดา  เพียวงษ์
นายธราธิป   สุริยหงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7591141
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.094-0429464