องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 
 
นายสมเกียรติ   หมื่นแก้ว
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 

นายจิรวิชญ์   ป้องชารี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเตือน  กิ่งไม้กลาง
นางนภาภรณ์   สิงห์รัมย
นายอุดมศักดิ์  มาซา
นายสมเกียรติ   หมื่นแก้ว
สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นางสุทธิดา  โพธิ์อุดม นายธวัช  มาซา นายชัยนรินทร์  เจือจุน นายสำมาลี   หาวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
   
         
   
นายสุรสิทธิ์ กสิวัฒนา

          นายประชัน   สมีแจ้ง   นายสมหวัง   ตากไธสง นายสมบัติ   ราชบุญมี
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6