องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(ถวายเทียนพรรษา) ณ วันบรูณะสิทธิ์ พระเจ้าใหญ่ผือบัง และ วัดสนวนวารีพัฒนาราม ประจำปีงบประมาณ2566


นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ประชาชน  และนักเรียน  เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  14  กันยายน  2566  ณ  วัดบูรณสิทธิ์พระเจ้าใหญ่       ผือบัง  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  และวันที่  22  กันยายน  2566  วัดสนวนวารีพัฒนาราม  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  อันดีงาม  เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบทอดไป

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10