องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่18 ธันวาคม 2566


วันจันทร์ท่ี 18  ธันวาคม  2566 

นำโดย นายสมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ร่วมกับ  ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเข้าร่วมกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ เป็นการนสร้างวัฒนธรรม องค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่อยงานมีทัศนคติที่ดี  มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09