องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


แผนดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  บ้านหัวหนอง               ม.๑      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ที่ทำการกำนันหัวหนอง

๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  บ้านโนนงิ้ว                 ม.๒      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  บ้านหนองนาวัว            ม.๓      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  บ้านโนนข่า                 ม.๔      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  บ้านหนองร้านหญ้า       ม.๕      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  บ้านโนนไผ่                 ม.๖      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ศาลาประชาคม

๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ชุมชนศรีบุญเรือง ,                  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.    ณ  ศาลาวัดโพธิ์กลางบ้านเกิ้ง

ชุมชนบ้านข่าพัฒนา, ชุมชนหมู่ ๔ พัฒนา,

ชุมชนโพธิ์สวรรค์,ชุมชนปอบิด               

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26