องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2565"


นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  "ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  2565"  เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และคนงานทั่วไป  ได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม        มีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ในวันที่  20  สิงหาคม  2565 ณ  วัดสนวนวารีพัฒนาราม  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

  

2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13