องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำโดย  นายสมศักดิ์   มาซา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนอง   ได้นำคณะผู้บริหารส่วนตำบลหัวหนอง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างเข้าร่วม  โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  "ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความสามัคคี  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566   ในวันอังคาร  28  กุมภาพันธ์  2566   ณ  วัดบูรณสิทธิพระเจ้าใหญ่ผือบัง  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น  เพื่อวัตุประสงค์  ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   อบต.   พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง   และคนงานทั่วไป ได้มีความรู้  ความเข้าใจ   ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายและระเบียบ  เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมีกระบวนทัศน์   วัฒนธรรม   ค่านิยมในการปฏิบัติงานมุ่งเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม   และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26