องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


นำโดยนางนภาภรณ์   สิงห์รัมย์   รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    ร่วมกับ   ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร   พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องคืการบริหารส่วนตำบลหัวหนอง   เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน   เพื่อความจงรักภักดีต่อ   ชาติ   ศาสนา    พระมหากษัตริย์  เป็นการสร้างวัฒนธรรม  องค์กรของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคตที่ดี มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์   สุจริต   มีจิตสำนึกที่ดี   รับผิดชอบต่อหน้าที่   ที่ได้รับมอบหมาย

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26