องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 สิงหาคม 2565) เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ)


2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13