องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมสภา อบต.หัวหนอง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ  และพิจารณาญัตติอื่นๆ


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.หัวหนอง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นให้ความเห็นชอบ  และพิจารณาญัตติอื่นๆ  ณ โรงจอดรถ อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-01
2021-09-28
2021-09-19