องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวหนอง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวหนอง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ณ โรงจอดรถ อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-01
2021-09-28
2021-09-19