องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวหนอง


การดำเนินงานของอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ได้ดำเนินการครบ 1 ไตรมาส (3 เดือน) คือ ห้วงเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม สำนักปลัด งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการฯ โดยนางสาวจันทิมา แสงคำ และนางสาวกรกนก ชัยรอด อาสานักบริบาลท้องถิ่น อบต.หัวหนอง ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งสิ้น 24 ราย ใน 6 หมู่บ้าน ภายใต้แผนพัฒนารายบุคคลจากผู้จัดการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง คือ นางสุภัทรา พาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุข
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26