วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม1/2566 เดือน กรกฎาคม-ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมถนน ข้ามลำห้วยบ่อกระถินบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม1/2566 เดือน กรกฎาคม-ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 60x122x74 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายจากถนนมิตรภาพสายเก่าสี่แยกสวนสมเด็จย่าด้านทิศตะวันตก ถึงนานางสุวรรณา แสงลุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3สายจากปากทางนานายบุญเยี่ยม หมื่นแก้ว ไปทางนานางบรรจง สารสินธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และอาคารที่ต่อเติมหลังอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวหนองไปถึงบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,225 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น