วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายจากถนนเลี่ยงเมืองไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนางสัมฤทธิ์ เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางหนูเดือน ศรีบุดดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5สายจากบ้านนายบัญญติ สุนทองถึงบ้านนางหนูเดือน ศรีบุดดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พักคอย (Community lsolation) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัคซีน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการจัดทำศูนย์สาธิตการขยายพันธุ์พืชผักและไม้ผลชุมชน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง