วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (เริ่ม 1 มิถุนายน - 30กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำแผ่นไม้อัดโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานองค์การบรหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายดอนปู่ตา (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมางานถมดินปรับระดับพร้อมเกลี่ยเรียบ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1667 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง