วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวหนองไปถึงบ้านหนองทุ่ม(ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข2-บ้านหนองทุ่มรหัสสายทาง ขก.ถ.22307 )ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 35 เล่มๆละ 220.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2สายจากถนนมิตรภาพสายเก่าสี่แยกสวนสมเด็จย่าด้านทิศตะวันตกถึงนานางสุวรรณา แสงลุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้าย รั้ว และประตู องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท 7114 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท 7114 ขอนแก่น ยางนอกล้อหน้า ซ้าย-ขวา ขนาด 215/70 R15 จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวหนองไปถึงบ้านหนองทุ่ม(ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข2-บ้านหนองทุ่มรหัสสายทาง ขก.ถ.22307 )ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด 75 W จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง