วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
จ้างโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน (จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนองประจำเดือนสิงหาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่และมอเตอร์พัดลมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 100 รีมๆละ 135.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดัมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10,ธงธรรมจักร,เสาธงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจัดจ้างรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-9211 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายเครียร ขวาลาถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ และโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้านนางขนิษฐา หลุมนาไปทางบ้านนางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง