วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด สำหรับงานปลัด,งานรองปลัด,งานสาธารณสุขและงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับงานปลัด,งานรองปลัด,งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนองประจำเดือนกันยายน 2561โครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องเพื่อระบายน้ำถนนสายจากบริเวณหน้าที่นาของนางถาวร กาญจนะ ถึงหน้าที่นาของนายกลม พรมมาซุย บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับถนนมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองกับหมู่ที่ 6 บ้านโนนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง