วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์แคนนอนเลเซอร์ FX9 จำนวน 2 ตลับ
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบถนนสายจากทางหน้าบ้านนายสานิตย์ เวียงภักดีไปทางวัดตาผ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อบต.หัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขก จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท7114 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการงานต่อเติมหลังคาบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง