วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 50 เล่มและคู่มือประชาชน ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมทำผมนางรำบวงสรวงดอกคูณเสียงแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดขอนแก่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดนางรำบวงสรวงรำดอกคูณเสียงแคน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟและค่าการแสดงศิลปวัฒนธรรม(มหรสพ) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาเครื่องบวงสรวงพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่พร้อมพานบายศรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่บริเวณจัดงานและจัดทำท่าน้ำลอยกระทงพร้อมดูแลรักษาความสะอาดระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานนมัสการพระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างจ้างจัดหายานพาหนะ(รถปรับอากาศ 2 ชั้น)จำนวน 6 คัน สำหรับโครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง