วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนองตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกล้อหลัง จำนวน 2 เส้น) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท 7114 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กท7114 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมภายในอาคารสำนักงานอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาเครื่องบวงสรวงพระแม่โพสพและสู่ขวัญข้าวพร้อมจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอบ้านไผ่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
เช่าค่าเช่าชุดนางรำพิธีบวงสรวง พระแม่โพสพและสู่ขวัญข้าว ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอบ้านไผ่่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมทำผมนางรำเพื่อรำบวงสรวงพระแม่โพสพและสู่ขวัญข้าว ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 90 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง